Sector tegen, overheden en NGO’s voor wet veedichte gebieden

26-05-2017

De reacties op het voorstel om provincies handvatten te geven om in te grijpen in veedichte gebieden, zijn divers. Zowel voor- als tegenstanders lieten zich horen.

Via een internetconsultatie konden geïnteresseerden de afgelopen zes weken reageren op het wetsvoorstel over begrenzing van de veehouderij in veedichte gebieden van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Het voorstel geeft provincies en gemeenten de mogelijkheid om grenzen te stellen in het kader van de leefbaarheid van het platteland.

Sector reageert kritisch op wetsvoorstel
61 organisaties, overheden en personen gaven hun reactie op het wetsvoorstel. Vanuit de agrarische sector is vooral kritisch gereageerd.
NAJK is bezorgd over de toekomst van de jonge boeren. Stijn Derks, portefeuillehouder intensieve veehouderij verwacht dat de wet niet zal bijdragen aan verbetering van de leefomgeving. Hij vindt dat de wet ondernemers beperkt in de ontwikkeling van hun bedrijven en daarmee in investeringen in reductie van fijn stof of ammoniak. “Ook zegt het aantal landbouwhuisdieren gehouden op één locatie niets over de hoogte van uitstoot van bovenstaande en verdere effecten op ecologie en leefomgeving”, zegt Derks. NAJK is bovendien tegen onderscheid in beleid tussen provincies.

‘De wet beperkt ondernemers in de ontwikkeling van hun bedrijven en daarmee in investeringen in reductie van fijn stof of ammoniak‘
- NAJK
LTO Nederland vindt de wet overbodig, omdat regionale overheden voldoende sturingsmogelijkheden hebben.

Overheid en NGO voorstander van wetsvoorstel
GGD GHOR Nederland, de vereniging voor publieke gezondheid, is voorstander van het wetsvoorstel. De bestaande regelgeving is volgens de organisatie onvoldoende om de problematiek van omgevingsfactoren als fijn stof, geur, endotoxinen en ammoniak bij elkaar opgeteld aan te pakken. Volgens GGD GHOR kunnen via de wet wel maatregelen worden genomen die de gezondheidsrisico’s van de bewoners tot een aanvaardbaar niveau beperken.
Gemeenten reageren bezorgd op hun rol bij het wetsvoorstel. Provincies kunnen nu besluiten nemen zonder dat gemeenten hierop invloed kunnen uitoefenen.

De Dierenbescherming vreest dat als alleen wordt gekeken naar leefbaarheid, milieu en volksgezondheid, maatregelen ten koste gaan van dierenwelzijn. “Bestuurlijk is het niet volwaardig meenemen van dierenwelzijn ongewenst, juridisch is het onjuist omdat het EU-verdrag de lidstaten opdraagt bij ruimtelijke ordening ten volle rekening te houden met dierenwelzijn”, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming.

Wetsvoorstel mogelijk aanpassen
Het ministerie gaat de reacties bekijken en past het wetsvoorstel eventueel aan. Daarna wordt besloten of het voorstel het verdere wetstraject in gaat.

 
 

Inloggen op de ledenportal