Boerderij: ‘Reductie-eisen fijn stof te eenzijdige benadering’

02-06-2017

De pluimveesector wil de emissies uit pluimveestallen verlagen en toewerken naar een emissiearme pluimveehouderij, maar committeert zich niet aan de emissiedoelstellingen van 50 en 70% die staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft aangekondigd.

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), zegt de eenzijdige benadering jammer te vinden. “We nemen absoluut onze verantwoordelijkheid, maar voor ons zit dat niet vast op een deadline van over tien jaar een bepaald percentage reduceren.” Die percentages gaan voorbij aan de complexe situatie in de pluimveehouderij, vindt zij. De Haan: “Doelstellingen van 50 en 70% klinken concreet, maar je moet wel weten ten opzichte van wat en hoe je dat gaat toepassen bij de verschillende deelsectoren.”

Ook Eric Hubers, voorzitter van de pluimveevakgroep van LTO/NOP, geeft aan dat de pluimveesector zeker niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid, zoals in de brief van Van Dam wordt gesuggereerd. “We gaan de problemen als sector aanpakken en zijn daar ook al lang mee bezig, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.”

‘Wij willen ook graag de emissies reduceren, maar met een rendabele pluimveehouderij’
In overleggen met vertegenwoordigers van de sector is al langer gesproken over reductiedoelstellingen. Onderdeel daarvan was toen echter een evaluatiemoment tussendoor, om te bezien of de doelstellingen daadwerkelijk haalbaar en betaalbaar waren, wat Van Dam nu niet noemt in zijn Kamerbrief. Hubers: “We willen ook graag de emissies reduceren, maar wel met een rendabele pluimveehouderij.”

Starre doelstellingen
De starre doelstellingen met percentages zoals nu gesteld, houden geen rekening met de complexe pluimveesector, met verschillende deelsectoren en huisvestingssystemen en de verschillende situaties op bedrijfsniveau. De Haan: “Moet een bedrijf met koloniehuisvesting dat al weinig emissie heeft ook nog 50% reduceren, of is het over de hele linie?”

Ook over hoe om te gaan met bedrijven die al geïnvesteerd hebben in reductie van fijnstofemissie heeft het ministerie zich tot zover niet willen uitlaten tegen de belangenbehartigers. Die verzetten zich bovendien tegen een mogelijke uitzonderingspositie voor de biologische pluimveehouderij, zoals deze tot nu toe heeft gehad.

Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderijen
De primaire pluimveesector, vertegenwoordigd door LTO/NOP en NVP, heeft vorig jaar in zijn toekomstvisie emissiereductie als een van de doelstellingen gezet. Daarbij wordt gewerkt aan integrale oplossingen, waarbij maatregelen op het gebied van dierenwelzijn en milieu elkaar niet tegen moeten werken, en gericht moeten zijn op het verbeteren van het klimaat ín de stal. Via de deze week opgerichte Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderijen worden initiatieven op dit gebied door de sector gecoördineerd.

 
 

Inloggen op de ledenportal