Pluimveeweb: NVWA breidt lijst uit naar 28 bedrijven

02-08-2017

De NVWA waarschuwt consumenten voor de eieren van 28 pluimveebedrijven. De NVWA breidde de lijst dinsdag 1 augustus met 17 bedrijven waarvan de eieren een te hoog fipronil-gehalte bevatten voor kinderen.

Dat maakte de NVWA dinsdag 1 augustus bekend. De NVWA waarschuwde consumenten om eieren met de code X-NL-40155XX* niet te eten omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin zodanig hoog is dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien.

Daarnaast zijn eieren van 27 leghennenbedrijven aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Ouders van kinderen wordt aangeraden om voorlopig hun kind uit voorzorg geen eieren met deze eicodes te laten eten.

De eieren worden door de pluimveehouders uit het handelskanaal teruggehaald onder toezicht van de NVWA. De betreffende eicodes staan ook vermeld in een lijst op de site van de NVWA. In de loop van deze week zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters geanalyseerd zijn. De lijst op de site zal aan de hand daarvan worden aangepast.

Crisisoverleg

De NVP en LTO/NOP zitten in het crisisoverleg met de NVWA en sectorvertegenwoordigers. Hieronder een nieuws-update welke door Ovoned is opgesteld:

De sector heeft vanmiddag weer overleg gehad met vertegenwoordigers van NVWA en de Ministeries van VWS en EZ. Vanuit de keten (incl. CBL) waren vertegenwoordigers van alle organisaties aanwezig.
De belangrijkste punten uit dit overleg:

Analyse resultaten en recall

Tot vandaag zijn 150 uitslagen bekend, verwacht is dat uiterlijk woensdag alle uitslagen binnen zijn. Er kon nog geen nadere analyse van de uitslagen (relatie met tijdstip van behandeling van de stal, gebruikte concentraties etc) gegeven worden. Wel zijn op basis van deze eerste uitslagen afgelopen zaterdagavond 2 bedrijven vrijgegeven.
Bij een positieve uitslag worden 3 limieten gehanteerd, nl:

  • Gehalte is 0,010 mg/kg of hoger: bedrijf blijft geblokkeerd voor eieren, dieren en mest, maar verder geen recall of vermelding van bedrijfscode naar buiten toe
  • Gehalte is hoger dan 0,06 mg/kg (de zgn ADI voor kinderen): bedrijf geblokkeerd, maar printcode komt op een lijst op de website van NVWA te staan met advies om eieren van deze bedrijven niet aan kinderen te geven plus een stille recall. Deze lijst is vandaag op de site van NVWA geplaatst met ca 10 bedrijven erbij. Afhankelijk van de uitslagen die de komende dagen beschikbaar komen, kan deze lijst uitgebreid worden, maar daar zal niet apart een persbericht over uitgaan.
  • Gehalte is hoger dan 0,9 mg/kg. Dan is er volgens de deskundigen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Dat is nu bij één bedrijf aan de hand en daarvoor heeft de NVWA aan het begin van de avond een publiekswaarschuwing uitgegeven om eieren van dit bedrijf weg te gooien. Ook is een recall gestart. Deze procedure zal bij elk ander bedrijf waar deze hoge gehaltes gevonden worden, herhaald worden.

Zie ook bijgaand persbericht van de NVWA. De sector heeft met een persbericht hierop gereageerd. De Duitse overheid was overigens al begonnen met het publiceren van de printcodes van verdachte bedrijven. Met de Europese Commissie is al internationale afstemming over de wenselijke aanpak van dit probleem.

Contra-monster

De NVWA heeft telkens twee monsters genomen van elk 10 eieren. Eén monster is onderzocht, een tweede monster is als contra-monster achtergehouden. Op verzoek van de pluimveehouder kan het tweede monster onderzocht worden bij een ander erkend lab (vanaf woensdag is duidelijk welke dat zijn). Dit contra-onderzoek schort de maatregel van de NVWA niet op, maar kan bij een afwijkende uitslag wel leiden tot heroverweging of nieuw onderzoek door NVWA.

Mogelijkheden om kippen weer schoon te krijgen via ruien

Deskundigen geven aan dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn. Hierover is vanmiddag al met EZ overlegd. Het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA heeft dit in onderzoek genomen. Afgesproken is daar morgen verder met de deskundigen van EZ, NVWA en sector over te spreken en hopelijk kan daarover dan meer duidelijkheid gegeven worden. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is altijd dat de stal zeer grondig schoongemaakt moet worden.
In dat overleg zal het ook gaan over verantwoorde mestafzet.

Kanalisatie afvoer eieren van vrije stallen

Bij bedrijven die op één locatie zowel een besmette als een vrije stal hebben, blijft voorlopig het gehele bedrijf geblokkeerd ook de vrije stal). De sector overlegt momenteel met NVWA en NCAE over een sluitend protocol om de afvoer van eieren uit de vrije stal(len) goed te kunnen borgen. Ook hier komt hopelijk morgen meer duidelijkheid over.

Tekst:Tom Schotman & Ovoned

 
 

Inloggen op de ledenportal