Boerderij: Emissiefactoren pluimvee in RAV-lijst verlaagd

04-01-2018

Verschillende emissiefactoren van huisvestingssystemen voor pluimvee zijn geactualiseerd in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV).

In de meeste gevallen is de factor voor ammoniakemissie verlaagd, omdat deze in de praktijk lager blijkt te liggen dan de normen waarmee eerder werd gerekend.

In de vernieuwde RAV staan huisvestingssystemen voor verschillende diercategorieën in de veehouderij, met de emissiefactoren voor ammoniak en fijn stof die de overheid hiervoor hanteert. Hiermee kan de emissie uit een stal berekend worden. Dit is onder meer van belang bij aanvraag van vergunningen bij uitbreiding en nieuwbouw.

Verouderde emissiefactoren geactualiseerd
In de vorige versie van de RAV-lijst stonden emissiefactoren van ammoniak voor opfokleghennen, kalkoenen, vleeskuikens en opfokvleeskuikenouderdieren die verouderd waren. Deze waren gebaseerd op onderzoek van 15 tot 25 jaar geleden. Wageningen Livestock Research had dit voorjaar geadviseerd om deze te actualiseren.

In de nieuwe RAV-lijst zijn ook luchtwassers toegevoegd als emissiereducerende techniek voor geitenstallen. Dit is gedaan op verzoek van de provincie Noord-Brabant, om mogelijkheden te creëren voor geitenbedrijven die in de buurt van Natura 2000-gebieden emissies willen reduceren.

Ondergrens bezettingsgraad pluimvee geschrapt
Bij huisvestingssystemen voor pluimvee is in veel gevallen de ondergrens voor de bezettingsgraad geschrapt, zodat emissiereducerende technieken ook toegepast kunnen worden bij stallen met langzamer groeiende dieren en een lagere bezetting.

Nieuwe huisvestingssystemen in RAV-lijst
Daarnaast zijn enkele nieuwe huisvestingssystemen toegevoegd in de RAV-lijst:

  • voor rundvee: een ligboxenstal voorzien van bolle rubberen matten (circa 7% afschot) op betonnen roosters;
  • voor pluimvee: een warmtewisselaar met stoffilters; 37% emissiereductie fijn stof;
  • voor kippen: een strooiselschuif bij volièrehuisvesting; 20% emissiereductie ammoniak en 20% emissiereductie fijnstof.
 
 

Inloggen op de ledenportal