NieuweOogst: Ontheffingsregeling productierechten aangevochten

09-01-2018

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), LTO-NOP, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Coöperatie Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij (DEP) vechten de afschaffing van de POR-regeling via de rechter aan. De zittingsdag is 15 februari.

De POR-regeling (Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet) is in januari 2015 voor het laatst opengesteld voor varkens en pluimvee. De regeling biedt ruimte voor 121.622 varkenseenheden en 1.200.000 pluimveerechten.

Dat houdt in dat zonder dierrechten mocht worden uitgebreid, mits de mest honderd procent wordt verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet. Nadat het ministerie van LNV heeft laten weten de POR-regeling af te schaffen en lopende ontheffingen niet te verlengen per 1 januari 2018, hebben POV, LTO-NOP, NVP en DEP bezwaar gemaakt.

Overleg geen soelaas
Die belangenbehartigingsorganisaties hebben het ministerie formeel uitgenodigd tot een gesprek en zijn voorbereidingen gaan treffen voor een rechtszaak. Het gesprek heeft plaatsgevonden in december. De boodschap vanuit het ministerie was helder, ze blijven bij het besluit en de ontheffingen zijn per 1 januari 2018 ingetrokken. Alle ontheffinghouders zijn hierover per brief in kennis gesteld.

Dit besluit heeft zeer grote gevolgen voor beide sectoren en treft juist de varkens- en pluimveehouders die zwaar hebben geïnvesteerd in duurzame stallen en mestverwerking en heeft voor eenieder een prijsopdrijvend effect op de toch al dure dierrechten. Dat is ongewenst voor verdere duurzame bedrijfsontwikkeling

 
 

Inloggen op de ledenportal