Pluimveeweb: LTO: Schouten heeft goede koers te pakken

11-09-2018

Den Haag, dinsdag 11 september 2018

LTO Nederland vindt dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met haar visie 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden' een goede toon te pakken heeft. De minister kiest voor kringlooplandbouw en zet daarmee een koers uit die past bij de ambities van veel boeren en tuinders. Dat schrijft LTO Nederland als reactie op de visie die minister Schouten afgelopen zaterdag publiceerde.

Schouten spreekt volgens LTO Nederland waardering uit voor wat boeren en tuinders nu al doen en gedaan hebben en vindt dat zij beter beloond moeten worden. De minister legt voor de toekomst de lat hoog, prikkelt en daagt boeren en tuinders uit, maar is tegelijkertijd ook realistisch in de tijd die nodig is om deze visie uit te voeren. De internationale concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector is echter wat onderbelicht, vindt LTO Nederland, en ook is er nog weinig zicht op concrete acties.

‘We doen het voor de volgende generatie’ is wat veel boeren en tuinders motiveert. Het is deze toon die in de visie van Schouten doorklinkt. De bodem beter doorgeven aan onze kinderen; zuinig omgaan met hulp- en grondstoffen, gezonde bodem, energie- en de voedselverspilling terugdringen. Maar ook veel minder kunstmest en chemische gewasbescherming en de focus op gezonde, weerbare planten die tegen een ‘klimaatstootje’ kunnen. Deze visie op de belangrijke thema’s spreekt LTO Nederland aan. „Dat hebben we vastliggen in ons plan voor gezonde teelten. We lopen er echter tegen aan dat minder milieubelastende, groene gewasbeschermingsmiddelen niet loskomen”, aldus LTO voorzitter Marc Calon.

Eerlijk belonen

Het is volgens LTO Nederland een logische volgende fase als de Nederlandse land- en tuinbouw nu wereldwijd voorloper worden van kringlooplandbouw en daar een nieuw verdienmodel van kunnen maken. „Die omschakeling vraagt veel van boeren en tuinders, maar is wel de weg naar een land- en tuinbouw die is vol te houden”, zegt Calon. „Boeren en tuinders kunnen dat niet alleen. Dat is wat de minister ook benadrukt in haar visie. Zij spreekt nadrukkelijk ook over de rol van de consument en eerlijk belonen. En dat is nieuw.”

In de kringlooplandbouw die minister Schouten voor ogen heeft wordt bewerkte dierlijke mest steeds belangrijker en zal vaker het gebruik van kunstmest vervangen. Mestverwaarding en het sluiten van mineralenkringlopen op bedrijfsniveau, lokaal, regionaal of zelfs over de grens, is een belangrijke schakel in de kringlooplandbouw. „De overheid kan helpen hierin doorbraken te realiseren door kick-start en pilotprojecten financieel te ondersteunen en wettelijke belemmeringen voor het terugbrengen van deze ‘circulaire’ mineralen op het land weg te nemen.”

Internationale concurrentiepositie

LTO Nederland is het met de minister eens dat je de Nederlandse land- en tuinbouw niet alleen op nationale schaal mag bekijken. Dat geldt voor hulp- en grondstoffen, veevoer, mineralen. De verwevenheid met landen om ons heen is groot. „De voedselproductie heeft altijd een internationale dimensie en dat erkent de minister. Maar daar zie ik in de visie een kleine omissie. De minister gaat net wat te weinig in op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector en ze zegt te weinig over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Europese Unie.”

Natuurwaarden

Over natuur-inclusieve landbouw en herstel van de biodiversiteit schetst de minister een eerlijk en realistisch beeld. „De landbouw heeft een belangrijke sleutel in handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in Nederland. Want herstel en verbetering van de biodiversiteit is in het belang van de boer, de tuinder. En dat ziet de minister ook zo.”

Concrete acties

Calon: „We kunnen als boeren en tuinders een serieuze bijdrage leveren om de ambities van de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren. Dat willen we ook. De komende maanden zullen we het gesprek aangaan met de minister, de ketenpartners en de maatschappelijke organisatie om deze visie om te zetten in concrete acties. We doen graag mee, ook voor de volgende generaties, maar het mag niet alleen bij een mooie visie blijven.”

Tekst:Reinout Burgers

 
 

Inloggen op de ledenportal