NieuweOogst: Brabant verlengt innovatiesubsidie met een jaar

21-01-2019

Provincie Noord-Brabant verlengt de subsidie voor emissiemetingen en voor boeren die de nieuwste innovaties willen toepassen, de zogenoemde first movers, met een jaar.

Voor de Verordening natuurbescherming komen twee nieuwe stalsystemen voor melkvee beschikbaar en wordt weidegang meer gestimuleerd. De subsidie voor dierenwelzijn is verbeterd voor leghennenhouders. De provincie verwacht dit jaar nieuwe stalsystemen voor andere diercategorieën.

Noord-Brabant wil dat de veehouderij versneld verduurzaamt en minder stoffen uitstoot die schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving. 'Stalsystemen die de emissies bij de bron aanpakken hebben voor de provincie de voorkeur. Deze maatregelen verbeteren het klimaat in de stal, wat gunstig is voor de dieren, de boer en de omgeving.'

Milieueisen
Vanwege strengere milieueisen, die vanaf 2022 gaan gelden, en een breed pakket aan ondersteunende maatregelen, vinden er momenteel veel innovaties plaats in de veehouderij. Recent zijn twee nieuwe stalsystemen voor melkvee opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij, geeft de provincie aan.

Deze nieuwe stalsystemen voldoen aan het beleid van de provincie en komen voor first movers-subsidie in aanmerking. 'De Verordening natuurbescherming stimuleert volgens de provincie met deze aanpassing weidegang bij melkveebedrijven. Door weidegang neemt de ammoniakemissie af.'

Alternatieven
Noord-Brabant verwacht dat er dit jaar meer nieuwe stalsystemen volgen. 'Hiermee komen er steeds meer alternatieven beschikbaar voor boeren om aan de milieueisen te voldoen. Dat is van groot belang, omdat veehouders eind 2019 hun vergunningaanvraag voor verbeteringen aan stallen moeten indienen.'

De provincie vraagt het Rijk de procedures te verkorten en de frequentie van toelating van nieuwe stalsystemen te verhogen. 'Zo kunnen nieuwe innovaties sneller hun weg vinden naar de markt.' Op basis van signalen van onder meer ZLTO is de subsidieregeling voor dierenwelzijn beter toepasbaar gemaakt voor leghennenbedrijven.

 
 

Inloggen op de ledenportal