Boerderij: Schouten wil kringlooplandbouw in 2030 rond hebben

23-01-2019

Landbouwminister Carola Schouten wil de omslag van de landbouw naar kringlooplandbouw in 2030 gerealiseerd hebben.

Dat blijkt uit haar brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden.’ Schouten zal in mei een Realisatieplan presenteren met concrete maatregelen voor de transitie van de landbouw. De doelen die hierin worden opgenomen, moeten in 2030 uitgevoerd zijn, schrijft Schouten.

Landbouwministerie neemt regie
De minister neemt nadrukkelijk de regie bij de omslag naar kringlooplandbouw. “De uitvoering kan alleen werkelijkheid worden wanneer de overheid – lees het ministerie van LNV – de regie neemt op het proces en wanneer de overheid ook haar beleid aanpast”, aldus Schouten. In het

Realisatieplan zal ze na afstemming met maatschappelijke partijen vastleggen hoe de kringloopvisie handen en voeten wordt gegeven.

De verandering zal plaatsvinden via 4 sporen: de sector zelf, de overheid, de regio en kennis en innovatie. Vanuit de sector zelf zal de beweging alleen op gang komen als boeren er toekomst in zien. “Ze moeten ruimte ervaren om te ondernemen, en zich uitgenodigd voelen om stappen te zetten. Kringlooplandbouw moet ook een goed inkomen voor hen opleveren”, schrijft Schouten.

Kringlooplandbouw stimuleren met wetgeving
De overheid moet de juiste voorwaarden scheppen. Dat kan volgens Schouten betekenen dat wetgeving aangepast moet worden om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. Daarnaast wil ze in bestaande wetgeving positieve prikkels inbouwen om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat doet ze bijvoorbeeld in de steunmaatregel voor jonge boeren. Via de regio kan met name via regiodeals, zoals via de Regiodeal Groene Hart voor de aanpak van bodemdaling, ingezet worden op kringlooplandbouw.

Digitaal loket voor innovaties
Schouten zegt dat er nog veel innovaties nodig zijn. “Kennisdeling en -toepassing op het boerenerf is cruciaal”, zegt Schouten.

Boeren met initiatieven voor kringlooplandbouw kunnen dat melden bij het digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’. Het ministerie heeft dat loket geopend om de kennis en ervaring over de omslag naar kringlooplandbouw bij elkaar te brengen en te delen.

Bij het loket kunnen ook vragen worden gesteld. Het moet een platform worden van ideeën om om te schakelen naar kringlooplandbouw.

In een tijdspad geeft Schouten onder andere aan dat in het voorjaar van dit jaar de verduurzaming en sanering van de varkenshouderij, de verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid en herziening van het pachtbeleid plaats zal vinden.

 
 

Inloggen op de ledenportal