Pluimveeweb: Belgiƫ neemt extra maatregelen om H3 vogelgriep in te dammen

12-06-2019
Landbouwminister Ducarme ondertekende vorige week donderdag 6 juni een nieuw ministerieel besluit om de verspreiding van het laagpathogene H3 vogelgriepvirus tegen te gaan. Dit besluit legt bijkomende maatregelen op om de verspreiding van het H3N1-virus te voorkomen. Ook voor reeds besmette bedrijven gelden er extra maatregelen. De maatregelen gaan pas in vanaf de publicatie van het ministerieel besluit in het Belgische Staatsblad.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen somde de nieuwe maatregelen op.

Maatregelen om besmetting te voorkomen:

 • Pluimvee:
  • In ieder pluimveebedrijf is de toegang tot het eierlokaal verboden voor personen die niet tot het bedrijf horen.
  • Het vervoer van pluimvee – uitgezonderd eendagskuikens – naar een andere bestemming dan het slachthuis is enkel toegelaten na bemonstering en analyse van elk lot pluimvee op het bedrijf en voor zover de analyseresultaten de afwezigheid van het H3-influenzavirus aantonen. Op het bedrijf van bestemming wordt de aangevoerde koppel pluimvee bemonsterd voor laboratoriumanalyses. De bemonsterings- en analysevoorwaarden worden vastgesteld door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
 • Broedeieren:
 • ?Het vervoer van broedeieren vanaf een bedrijf naar een andere bestemming dan een brekerij is enkel toegelaten indien elke koppel pluimvee op het bedrijf geregeld bemonsterd en geanalyseerd is en voor zover de analyseresultaten de afwezigheid van het H3-influenzavirus aantonen. De bemonsterings- en analysevoorwaarden worden vastgesteld door het FAVV.

Maatregelen voor bedrijven die reeds besmet zijn:

 • Mest, drijfmest en strooisel die naar een verwerkingslocatie worden vervoerd, moeten worden afgedekt met een dekzeil of in gesloten containers worden geplaatst.
 • Het is verboden om broedeieren uit te broeden die afkomstig zijn van fokpluimveebedrijven waar influenzavirussen van het type H3 werden aangetroffen. Niet-uitgebroede broedeieren worden vernietigd of kunnen in de handel worden gebracht voor menselijke consumptie indien ze werden gehanteerd en behandeld (verhitting) volgens Verordening (EG) nr. 852/2004 (levensmiddelenhygiëne).
 • Het vervoer van pluimvee afkomstig van een pluimveebedrijf waar het influenzavirus type H3 aanwezig is, is verboden tenzij naar het slachthuis.
 • Een bedrijf waar het H3-virus werd vastgesteld en de dieren werden verwijderd:
  • moet op termijn volledig leeg komen;
  • reinigt en ontsmet zorgvuldig alle pluimveestallen en lokalen van het bedrijf tijdens de sanitaire leegstand;
  • wordt herbevolkt ten vroegste 21 dagen na het voltooien van de reiniging en ontsmetting van alle pluimveestallen en lokalen.
 • De kratten, eiertrays en rollend materiaal die worden gebruikt in pluimveebedrijven waar het H3-influenzavirus werd vastgesteld moeten twee keer worden gereinigd en ontsmet met een toegelaten biocide dat werkzaam is tegen influenzavirussen vooraleer ze opnieuw worden gebruikt. Wegwerpmateriaal mag slechts één keer worden gebruikt.

De eerdere maatregelen van 16 mei blijven van toepassing en zijn hier te zien.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal