Pluimveeweb: Belgen willen bevestigingsonderzoek salmonella terug

04-06-2020

De Landsbond Pluimvee in België wil dat het mogelijk blijft om na een positieve uitslag van salmonella-onderzoek bij vermeerderingskoppels, een bevestigingsonderzoek te laten uitvoeren.

Daarom vraagt de landbouworganisatie aan de Federale minister van Landbouw en Middenstand Denis Ducarme om samen met het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de Belgische tegenhanger van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dit opnieuw op te nemen met Europa om het nodeloos vernietigen van gezond fokpluimvee tegen te gaan door gerede twijfel vanuit een ruimere hoek te bekijken.

Wijziging regelgeving
Door een wijziging in de Europese regelgeving mag met ingang van dit jaar niet meer standaard na een positief salmonella-onderzoek een bevestigings- of verificatieonderzoek plaatsvinden. “Tienduizenden fokhennen in volle productie riskeren hierdoor straks nodeloos geslacht te zullen worden. Dit door toedoen van een nakende wijziging in het KB van 27 april 2007, gebaseerd op een Europese Verordening. Deze laat niet meer toe om standaard nog een bevestigingsonderzoek te laten uitvoeren bij fokpluimvee, waardoor er onherroepelijk tot ruiming overgaan moet worden. Alle ouderdieren van vleeskippen, legkippen en kalkoenen lopen zo het risico slachtoffer te worden van een vals positieve salmonella status”, aldus de Landsbond, die wil dat de wijziging van de regelgeving wordt teruggedraaid.

Uitsluitsel geven
Het onderzoek betreft het salmonellabestrijdingsprogramma bij fokpluimvee van Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella virchow, Salmonella hadar, Salmonella infantis en Salmonella paratyphi B var. Java. Tot op heden werd in België (en tot dit jaar ook in Nederland) bij een positief resultaat, mogelijks veroorzaakt door een contaminatiefout, een uitgebreider bevestigingsonderzoek uitgevoerd om uitsluitsel te geven. Bevestigingsonderzoeken in de voorbije drie jaar toonden aan dat 30% van deze tegenonderzoeken in België vals positief bleken te zijn, in Nederland liep dit zelfs op tot 60%.

“Het intrekken van het systematisch bevestigingsonderzoek is niet alleen onverantwoord door het afdoden van gezonde dieren in volle productie, het heeft bovendien verstrekkende financiële gevolgen voor het Sanitair Fonds en de betrokken vermeerderaar. En dit zonder enige meerwaarde te bieden voor de volksgezondheid”, schrijft de Landbond.

Rechtszaak Brabantse vermeerderaars
In februari hadden twee broers uit Noord-Brabant via een kort geding bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) het vervroegd slachten van hun vleeskuikenouderdieren aangevochten. Uit een salmonella-controle bleken drie van de vijf stallen van hun bedrijf positief. Dit betekende dat de bijna 30.000 dieren in die stallen salmonella-besmet zijn en zouden moeten worden afgevoerd naar de slacht. De broers verloren het kort geding.

Over deze zaak loopt nog een bezwaarprocedure. Met als doel dat duidelijk wordt wanneer sprake is van ‘gerede twijfel’ over de uitkomst van een salmonella-controle, en aanleiding is tot een verificatie-onderzoek. De advocaat van de Brabantse vermeerderaars begrijpt nog steeds niet ‘waarom de EC op deze manier in de wedstrijd zit’. “Nu maken we gezonde dieren gewoon af, omdat men zo het beleid heeft vastgesteld.”

 
 

Inloggen op de ledenportal