Boerderij: Kringlooplandbouw op stoom volgens minister Schouten

04-09-2020

De uitvoering van de toekomstvisie van minister Schouten ligt op schema. Veel van de onderdelen van de toekomstvisie ‘Op weg met nieuw perspectief’ zijn volgens plan geleverd of in uitvoering.

Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV deze week in een brief aan de Kamer. Kringlooplandbouw is de rode draad in de toekomstvisie.

De minister geeft aan dat het realisatieplan van medio 2019 op schema ligt. De oogst aan resultaten zal in de komende periode nog rijker zijn, volgens Schouten. ‘Tegelijkertijd is het nu nog te vroeg om definitieve uitspraken over te doen of de doelen van de kabinetsvisie definitief dichterbij zijn gekomen’, stelt Schouten vast.

Concrete resultaten
Schouten noemt een aantal concrete resultaten voor boeren en tuinders die willen investeren in een toekomstgericht bedrijf:

 • het fonds voor jonge boeren (via de borgstelling Vermogensversterkend Krediet);
 • kringlooplandbouw als een van de gronden voor fiscale subsidies (via MIA/VAMIL);
 • meerdere subsidieregelingen gericht op verduurzaming in de veehouderij (marktconcepten en brongerichte maatregelen);
 • de uitreiking van kennisvouchers via de Regeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Scholing (RABS). Dat maakt het vanaf het oktober 2020 mogelijk om individueel of in groepsverband onafhankelijke expertise in te kunnen kopen en kennis te delen;
 • om de bodemkwaliteit goed te kunnen meten en volgen is een gestandaardiseerde meetset opgesteld. Dit helpt boeren op weg naar gezonde landbouwbodems.

Andere voorbeelden zijn het loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’ en het ‘Agroloket’, praktijkvoorbeelden op het Platform Kringlooplandbouw – als inspiratiebron voor andere ondernemers en de aangepaste pachtvoorwaarden die Staatsbosbeheer in een uitgebreide pilot met boeren hanteert om hun bedrijf natuurinclusief te maken en te houden.

Via Regio Deals, het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) en de introductie van de experimenteergebieden kunnen agrarisch ondernemers en regionale belanghebbenden in gebiedsprocessen samenwerken. Bijvoorbeeld aan nieuwe oplossingen om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken.

Draagkracht en stikstof
Schouten wijst op twee hoofdlijnen die de verdere voortgang beïnvloeden. In de eerste plaats is dat het breed onderschrijven van de doelen. De tweede hoofdlijn is de grote invloed van de stikstofproblemen. Die laten volgens Schouten het belang zien van een andere omgang met grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. En dat laatste zal niet zonder pijn gaan, schrijft Schouten. Andere werkwijzen en investeren in nieuwe werkwijzen die zich nog moeten bewijzen. Daardoor is er nu een moeilijk fase. Voor boeren en voor bestuurders.

Komende periode
In de komende periode, de laatste periode van dit kabinet, wil Schouten de nadruk leggen op zes terreinen:

 • bedrijfseconomisch perspectief voor ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw maken;
 • meer Europese samenwerking rond kringlooplandbouw;
 • financieren van stoppers en ondersteunen van blijvers;
 • passender maken van regels;
 • innovatiemiddelen richten op uitdagers met vernieuwende ideeën;
 • de samenwerking versterken tussen partijen die ieder voor zich onvoldoende invloed hebben maar samen wel dingen van de grond kunnen krijgen.
 
 

Inloggen op de ledenportal