Actualiteiten

NVWA publiceert handboek etikettering van levensmiddelen

Gisteren heeft NVWA een hulpmiddel voor het bedrijfsleven over wettelijke (en vrijwillige) verplichtingen voor de etiketten van voorverpakte levensmiddelen gepubliceerd. Dit onderdeel levert vaak nog discussie en vragen op. In het handboek worden een aantal tips gegeven. Tijdens het Food Law Event wordt het handboek toegelicht, zo meldt VTM.

13 februari 2020


Ophokplicht ingesteld voor de pluimveesector

Het ministerie van LNV heeft een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld vanaf vandaag. Deze maatregel is ingesteld naar aanleiding van een recente besmetting in Duitsland, bij Bretzfeld. Er bestaat een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans wordt daarmee groter ingeschat dat een Nederlands pluimveebedrijf besmet raakt met het virus. Lees het gehele nieuwsbericht op de website van LNV.

12 februari 2020


Geen overstap naar Pensioenfonds PGB

Bpf AVH brengt de pensioenen op 1 januari 2020 niet onder bij het grotere pensioenfonds PGB. Dat heeft het bestuur van het BpfAVH op 19 december jl. besloten. 

De verlaging van de pensioenen per 1 januari 2020 komt te vervallen
In de loop van de maand december werd duidelijk dat het percentage waarmee de pensioenen zouden worden verlaagd, aanzienlijk was toegenomen: van ca. 10% naar ca. 15%. De toename werd veroorzaakt door de iets opgelopen rente en de gestegen aandelenbeurzen. Pensioenfonds PGB profiteerde daar de afgelopen maanden meer van dan Bpf AVH waardoor het verschil in dekkingsgraad tussen beide pensioenfondsen verder toenam. Daardoor liep ook het verlagingspercentage op. Het bestuur van Bpf AVH heeft daarop besloten om de overstap naar Pensioenfonds PGB niet door te laten gaan.

De financiële situatie van Bpf AVH is niet goed
Het bestuur beraadt zich de komende periode op de toekomst van het pensioenfonds. Een verlaging van de pensioenen per eind 2020 of begin 2021 is nog steeds zeer waarschijnlijk. De financiële situatie van het fonds is niet goed genoeg om alle pensioenen in de toekomst volledig te kunnen betalen. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van het pensioenfonds informeren wij alle betrokkenen opnieuw.

In januari 2020 ontvangen alle deelnemers, pensioengerechtigden, mensen die nu een pensioen opbouwen en mensen die in het verleden een pensioen hebben opgebouwd bij Bpf AVH, een brief.
Daarnaast meldt het fonds het laatste nieuws op haar website. Houd deze website dus goed in de gaten als u het laatste nieuws wilt volgen.

Heeft u vragen? Klik hier voor een antwoord op veelgestelde vragen.

19 december 2019 ______________________________________________________________

Algemene Ledenvergadering van 14 november 2019

Meer informatie over de Algemene Leden vergadering en de getoonde presentaties vindt u hier

15 november 2019


Pluimveesector maakt werk van verdere verduurzaming

De Nederlandse pluimveesector heeft vandaag, samen met de andere dierlijke sectoren, haar ambities bekend gemaakt voor versnelling van de verduurzaming van de sector in de Uitvoeringsagenda Pluimveesector. Voortbordurend op de visie Waardevol en Verbonden van Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Klimaatakkoord en het rapport “Koers voor een Vitale Pluimveehouderij in 2025” van de sector zelf zijn streefbeelden, doelen en acties geformuleerd op het vlak van klimaat, circulariteit, gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn en maatschappij. Het totaal vormt een ambitieus plan om van de Nederlandse pluimveesector een gewaardeerde sector te maken, die hoogwaardige producten levert tegen eerlijke prijzen.

Het volledige rapport Uitvoeringsagenda Pluimveesector (Ambities en acties voor de periode tot en met 2025 en streefbeelden voor de langere
termijn (2030)) treft u hier aan

05 september 2019


Nieuwe medewerkster Anevei secretariaat

Half augustus is mevrouw Frederiek Muijs aan het Anevei secretariaat toegevoegd. Zij zal de komende vier maanden alle taken van Johanna Keur overnemen, die met zwangerschap verlof is.

Medio Januari zullen de taken tussen Johana en Frederieke opnieuw verdeeld worden.

Anevei hoopt op deze wijze de dienstverlening aan haar leden ook op de langere termijn te kunnen waarborgen.

1 september 2019


Verlaging importheffing serieuze bedreiging eiersector

Importheffingen beschermen de eiersector in de EU tegen invoer uit derde landen. Als bi- en multilaterale onderhandelingen met niet EU-landen resulteren in het verminderen of afschaffen van importheffingen, vormt concurrentie een grote bedreiging, vooral voor de producenten van eipoeder. In de EU moeten producenten zich houden aan voorschriften betreffende milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Hierdoor stijgen de productiekosten met circa 16% op bedrijfsniveau.

Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research, voor de Europese brancheverening voor eieren en eiproducten, EUWEP. Lees meer hier.

15 mei 2019


Uitbraken van niet-bestrijdingsplichtige vogelgriep in België

Sinds eind april zijn er meerdere uitbraken van een niet-bestrijdingsplichtige vogelgriep vastgesteld bij voornamelijk bedrijven gelegen in West-Vlaanderen in België. Het aantal uitbraken in België is momenteel opgelopen tot 28. 

Anevei leden zijn aangeraden om de volgende hygiënemaatregelen te treffen:

7 mei 2019


Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Commissie Sorgdrager die onderzoek deed naar hoe fipronil in de voedselketen heeft kunnen komen en hoe daarop is gereageerd door betrokken partijen, heeft haar rapport gepresenteerd. De persconferentie kunt u hier terugkijken. De commissie is door de ministers van VWS en LNV gevraagd met conclusies en aanbevelingen te komen voor verbetering van de borging van de voedselveiligheid in de eierketen.  

Het rapport van de Commissie Sorgdrager en de kamerbrief staan toegelicht op de site van rijksoverheid.nl. OVONED pakt conclusies Commissie Sorgdrager op, de volledige reactie van OVONED leest u hier.

25 juni 2018


Eiersector versterkt borging voedselveiligheid en kwaliteit

De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen heeft in zijn vandaag gepresenteerde eindrapport veel aanbevelingen gedaan om de borging van voedselveiligeheid en van de kwaliteit in de eierketen te verbeteren. De werkgroep werd ingesteld na een bestuurlijk overleg over de fipronil-affaire tussen de eierketen en de overheid. In de werkgroep waren alle ketenpartijen en de overheid vertegenwoordigd. OVONED heeft als eigenaar van IKB Ei besloten de aanbevelingen over te nemen en op korte termijn uit te voeren.

De werkgroep heeft op 15 mei een persbericht uitgedaan en het eindrapport gepubliceerd.

15 mei 2018


Landelijke ophokplicht en BT-gebied Kamperveen opgeheven

De landelijke ophokplicht voor pluimvee is met ingang van vrijdag 13 april ingetrokken. Het ministerie van LNV heeft op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten geoordeeld dat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels dusdanig is afgenomen dat een ophokplicht niet langer noodzakelijk is.

Het vervoerverbod voor o.a. eieren uit het gebied Kamperveen is tevens opgeheven. Het is weer toegestaan om eieren uit dit gebied op te halen zonder beperkingen.

Wel blijven de hygiënevoorschriften om het erf en de stal te betreden gelden. Lees meer hier wat dit inhoudt voor het betreden van het erf bij het ophalen van eieren.  

13 april 2018


Ophokplicht deels opgeheven en BT-gebied Oldekerk opgeheven

Vanaf aanstaande vrijdag 30 maart wordt - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio's in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van LNV vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio's blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Het vervoersverbod in het BT-gebied Oldekerk wordt tevens ingetrokken op vrijdag 30 maart. Er zijn dan geen beperkingen meer voor o.a. eieren.  

27 maart 2018


Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen

In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 29.000 vleeseenden. Het naastgelegen bedrijf wordt met pluimvee wordt preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. In het 3-km gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden momenteel gescreend op vogelgriep. In het 10-km gebied liggen totaal 17 pluimveebedrijven.

13 maart 2018


Geen verdere besmettingen uit screeningsresultaten 3 km gebied bij Oldekerk

De bedrijven in het beschermingsgebied zijn bezocht en bemonsterd. Gisteravond is bekend gemaakt dat de screeningsresultaten van de bedrijven in het 3-km gebied in Oldekerk negatief is en er is dus geen sprake van vogelgriep. Het hygiëneprotocol voor de eierketen is door de NVWA goedgekeurd en gepubliceerd. 

Om eieren op te mogen halen en te sorteren of te verwerken zijn locaties aangewezen als tussenlocatie die de eieren uit het getroffen gebied rechtstreeks mag ophalen en er zijn pakstations en een eiproductfabrikant aangewezen om de eieren te sorteren en te verwerken. De betreffende bedrijven zijn hiervan op de hoogte.   

28 februari 2018


Vogelgriep type H5N6 vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk

In Oldekerk is op zondag 25 februari bij een vleeskuikenouderdieren met 36.000 dieren het hoog pathogene H5N6 vogelgriepvirus vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

In het 3 km gebied liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden momenteel onderzocht op vogelgriep. In het 10 km gebied liggen 5  legpluimveebedrijven. Momenteel geldt er een vervoersverbod op o.a. eieren.

De ophokplicht blijft momenteel van kracht. Bij het voortduren van de ophokplicht wordt de 16 weken termijn overschreden vanaf 31 maart 2018. Lees meer hier en de regeling.

26 februari 2018


Cao voor Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie is avv verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Anevei per brief geïnformeerd over het besluit tot avv van bepalingen van de cao voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie. In de Staatscourant van 5 januari jl. is dit gepubliceerd.

Door algemeen verbindend verklaring (avv) van cao-bepalingen, gaan deze gelden voor alle werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Meer informatie vindt u hier 

 16 januari 2018


Intrekking regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrjif in Biddinghuizen waar HPAI was geconstateerd, is met ingang van vandaag ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.
 
De landelijke maatregelen, zoals ophokplicht, het bezoekersverbod inclusief het gebruik van hygiëneprotocollen en het tentoonstellingsverbod blijven van kracht omdat de dreiging van vogelgriep onverminderd hoog is. Lees meer hier wat dit inhoudt voor het betreden van het erf bij het ophalen van eieren.
 
 9 januari 2018

Aanpassing salarisschalen per 1 januari 2018

In de cao is opgenomen dat de salarisschalen per 1 januari 2018 verhoogd worden met 1,25 procent. De salarisschalen voor functiegroep I (leeftijden 20/21/22 jaar) en functiegroep II (leeftijden 21/22 jaar) worden aangepast aan Wettelijk Minimum Loon, zodat deze er niet onder liggen. Klik hier voor de salarisschalen per 01-01-2018.

 18 december 2017

Geen nieuwe besmettingen in Biddinghuizen maakt corridors mogelijk

Bij de pluimveebedrijven die binnen een gebied van 3 km liggen van het bedrijf in Biddinghuizen waar vrijdag 8 december HPAI is geconstateerd, zijn geen nieuwe besmettingen aangetroffen. Naar aanleiding hiervan wordt de vervoersregeling die voor een zone 10 km is afgekondig, gewijzigd. Het vervoer van consumptie-eieren van buiten het 10 km gebied naar twee eiverwerkersbedrijven is onder voorwaarden toegestaan via een corridor.

12 december 2017


Vogelgriep type H5N6 vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een vleeseendenbedrijf met 16.000 dieren het hoog pathogene H5N6 vogelgriepvirus vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

In het 3 km gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden momenteel onderzocht op vogelgriep. In het 10 km gebied liggen 23 andere pluimveebedrijven.

Aangezien er sprake is van een hoogpathogene variant is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor commerciële bedrijven die vogels houden. Lees meer hier.

11 december 2017


Status vrije uitloopeieren tijdens ophokplicht verlengd naar 16 weken

De Europese Commissie heeft in het publicatieblad van de EU de nieuwe regel omtrent de status van vrije uitloopeieren tijdens een ophokplicht verlengd naar 16 weken. Eerder moesten deze eieren na een periode van 12 weken ophokplicht als scharrelei worden verhandeld. Bij een ophokplicht hebben kippen geen toegang tot een buitenuitloop ter bescherming van hun eigen gezondheid.

De nieuwe wet treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie, zaterdag 25 november. 

22 november 2017


Stand van zaken Fripronil in eieren van leghennen

Maandag 31 juli was er opnieuw een overleg tussen NVWA, EZ, VWS en de diverse betrokken organisaties in de pluimveesector over de situatie rondom fipronil. Dezelfde dag heeft de NVWA een nieuw persbericht uitgedaan waarin zij consumenten waarschuwen om bepaalde eieren niet te consumeren en weg te gooien, welke eieren dit betreft staat aangegeven op de NVWA website.

Hierin wordt onderscheidt gemaakt in verschil in gehalte van fipronil in eieren, sommige eieren zijn niet meer geschikt voor consumptie voor alle consumenten en andere eieren zijn alleen voor kinderen niet meer geschikt.   

1 augustus 2017


Fipronil in eieren van leghennen 

De NVWA heeft een persbericht uitgestuurd waaruit blijkt dat zij vandaag uit voorzorg enkele tientallen legbedrijven geblokkeerd hebben. Het zijn pluimveehouders die via hetzelfde bedrijf in de afgelopen maanden een bloedluis behandeling hebben laten uitvoeren. Bij deze behandeling is mogelijk het middel fipronil gebruikt.
De leden van Anevei geven aan zij de eieren van die bedrijven uit voorzorg sinds afgelopen weekend, toen de NVWA melding van mogelijke verontreiniging maakte, al niet meer ophaalt. Totdat uit onderzoek blijkt dat ze vrij zijn van het middel fipronil.
Branche organisatie OVONED en Anevei hebben de NVWA aangeboden om het proces te faciliteren, zodat blokkades van bedrijven zo spoedig mogelijk kunnen worden opgeheven als duidelijk is dat hun eieren vrij zijn van fipronil.
 
Pluimveehouders hebben te goeder trouw het verdachte bedrijf ingeschakeld, dat telkenmale heeft verzekerd dat het middel effectief en veilig was.
De sector is daarmee slachtoffer geworden van iets wat ze niet heeft kunnen voorzien. De stichting OVONED vindt het van groot belang dat alleen eieren verhandeld worden die gegarandeerd vrij zijn van verboden stoffen en benadrukt dat zij ervan uitgaat dat de bedrijven die nu geblokkeerd zijn zo snel mogelijk bemonsterd en onderzocht worden, om de blokkade niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk.

De NVWA geef t.a.v. de consumptie aan: ".... In het onderzoek heeft de NVWA tot nu toe in eieren geen concentraties  aangetroffen die een direct gevaar voor de volksgezondheid zijn..." en verwijst naar het voedingscentrumadvies t.a.v. de concsumptie van eieren

 

Voor meer informatie

1. Persbericht NVWA

2. Voor een Q&A verwijzen wij u naar de website van de NVWA

25-28 juli 2017


‘Staatssecretaris Van Dam moet einde maken aan ophokplicht’ 

Anevei heeft vandaag een persbericht uitgedaan en een brief verstuurd naar Van Dam, de staatssecretaris van Economische Zaken, over de schade die de sector oploopt door het voortduren van de ophokplicht.

 5 april 2017


Maatregelen ter preventie vogelgriep bij o.a. commerciële bedrijven

Vanaf oktober 2016 waren er nog geen uitbraken in Nederland, maar bij veel wilde vogels in Nederland en andere delen van Europa hoog pathogene vogelgriep werd geconstateerd, zijn er een aantal preventieve maatregelen ingesteld door het ministerie van Economische Zaken. De ingestelde maatregelen gelden momenteel nog steeds vanwege de aanhoudende dreiging op vogelgriep.

  • Sinds 9 november geldt een ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee
  • Vanaf 10 november geldt ook een ophok- en afschermplicht voor niet-commercieel gehouden pluimvee
  • Maandag 14 november geldt een jagers- en wedstrijd/tentoonstellingsverbod en een bezoekersverbod bij commercieel gehouden pluimveebedrijven. Bezoek is alleen toegestaan mits dit werkgerelateerd is en een bezoekershygiëneprotocol en regeling wordt opgevolgd.  
  • Vanaf 26 november zijn deze maatregelen verder aangescherpt. Het bestaande verbod voor het niet betreden van de stal is uitgebreid tot het erf.  
28 februari 2017

Aanvullende maatregelen om vogelgriep te voorkomen 

Het ministerie van Economische Zaken heeft extra preventieve maatregelen verplicht gesteld om insleep van vogelgriep te voorkomen. Voor de commerciële pluimveebedrijven betekent dit dat alleen bezoekers in de stal worden toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen.

Men mag alleen meerdere stallen per dag bezoeken als men voor het betreden van de dierruimte heeft gedoucht en het bedrijf alleen mag verlaten als men heeft gedoucht. Het bezoekersprotocol behoort bij de regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016. 

lees meer....

14 november 2016


Wijziging van regeling maatregelen preventie vogelgriep 9 november 2016

Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling voor commercieel gehouden pluimvee gewijzigd naar een versie die ook voor niet-commercieel gehouden pluimvee geldt. Hobbyhouders met minder dan 250 dieren zijn verplicht om de dieren af te schermen en op te hokken in verband met de preventie van hoog pathogene vogelgriep.

11 november 2016


Per direct ophokplicht commercieel gehouden pluimvee in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken heeft, op basis van het advies van de deskundigengroep dierziekten, besloten om een landelijk ophok- en afschermplicht in te stellen voor alle commercieel gehouden pluimvee in Nederland. De maatregel is woensdag 9 november vanaf 18.00 uur ingegaan.

Pluimveebedrijven en erfbetreders worden opgeroepen om de bioveiligheid hoog in acht te nemen om mogelijke verspreiding en introductie van het virus te voorkomen.

Afgelopen dagen zijn er meerdere gevallen van hoog pathogene vogelgriep (H5N8) in Hongarije, Polen, Duitsland en Oostenrijk bij watervogels als ook bij commerciële bedrijven vastgesteld. Daarnaast is een H5 virus bij dode futen en kuifeenden in de buurt van Monnickendam vastgesteld op 9 november.

De deskundigengroep dierziekten heeft de situatie beoordeeld en geconcludeerd dat er een verhoogd risico is op insleep van H5N8 virus. Dit type virus heerste ook in november 2014.   

10 november 2016


AI besmetting in Deurne bevestigd

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 28 oktober 2016 AVINED geïnformeerd dat op een vleeseenden en kalkoenenbedrijf in Deurne AI is vastgesteld. Het betreft zeer waarschijnlijk een laag pathogene H5 variant. De N-typering wordt nader onderzocht. Meer informatie leest u hier

In Hongarije is HPAI bij een dode zwaan geconstareerd. 

28 oktober 2016


Komkommer met ei tijd

Tijdens komkommertijd is het soms zoeken voor media om genoeg interessantie berichten te plaatsen in kranten, tijdschriften of op online nieuwsplatformen. Daar willen we vanuit OVONED dit jaar bebruik van maken om komkommertijd één dag, dinsdag 23 augustus, om te toveren tot komkommer met ei tijd. Zo vragen we op ludieke wijze aandacht voor het ei en de eiersector. Hennie de Haan en de mmmEggies zullen nationale en regionale redacties bezoeken.   

23 augustus 2016


Geen aanpassing salarisschalen per 01-07-2016

Het bestuur van Anevei heeft in samenspraak met de sociale commissie van Anevei besloten om per 1 juli 2016 geen verhoging van de salarisschalen door te voeren. De salarisschalen vastgesteld per 1 januari 2016 blijven namelijk ruimschoots boven het nieuw gepubliceerde WML liggen.   

10 juni 2016


 

LPAI besmetting in Hiaure bevestigd

De vogelgriepbesmetting op het legbedrijf in het Friese Hiaure is nader getypeerd. Uit onderzoek blijkt dat het om een laag pathogene subtype H7N9 gaat. Dit virus is niet verwant aan het zoönotisch Aziatisch virus. Vrijdag aan het einde van de middag heeft het CVI dit bekend gemaakt. 

10 juni 2016


Mogelijk LPAI besmetting Hiaure

In Hiaure (Friesland) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 16.000 vrije uitloop leghennen en 32.000 biologische hennen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een H7 serotype, waarschijnlijk een LPAI besmetting. Er is een 1 km beperkingsgebied ingesteld. In het gebied zijn geen andere pluimveebedrijven. Het is toegestaan om door het gebied heen te rijden als u eieren vervoerd, mits u niet stopt. 

De besmetting is aan het licht gekomen uit de reguliere monitoring. Meer informatie vindt u in de regeling, het beperkingsgebied, de brief van de staatssecretaris Van Dam gericht aan de Tweede Kamer en op de website van de NVWA. 

9 juni 2016


Eicode app nu beschikbaar: Van welke boerderij komt mijn ei?

Met de nieuwe gratis Eicode app kan de consument zien van welke boerderij zijn of haar ei komt. Met de unieke code die op het ei staat kunnen consumenten in de Eicode app nu zelf kijken van welke boerderij hun eieren komen, hoe de kippen worden gehouden en of de boerderij gecertificeerd is. 

De gratis Eicode app is gemaakt door de pluimveehouders om de transparantie te bevorderen. Voor de verdere verduurzaming van voedsel is het belangrijk dat consumenten weten wat ze eten. Alleen op basis van goede informatie kan iedereen een verantwoorde keuze maken. Ook ontstaat zo meer vertrouwen in de voedselketen. De Eicode app is vanaf nu gratis te downloaden in de app stores. 

11 februari 2016

Agenda

03-03-20 Avined/Ovoned
10-03-20 Anevei Bestuur
05-04-20 IEC Business Conference The Hague 5 - 7 april 2020

 

Laatste nieuws

 
 

Inloggen op de ledenportal