ALV 14 november 2019

Op 14 november jongstleden hield Anevei haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarbij ook genodigden aanwezig zijn, in Restaurant Campman te Renkum.

 

Op het programma stond een tweetal sprekers.

Allereerst was daar een korte introductie van voorzitter Hubert Andela over de activiteiten van Anevei gedurende het afgelopen jaar. Hij noemde onder andere het opstellen van de crisisdraaiboeken en handboeken en de crisisoefeningen zowel binnen de sector zelf als met de overheid, allemaal acties als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Commissies Krouwel en Sorgdrager. Ook genoemd werd de inzet in het Brusselse via het secretariaat van EUWEP dat sinds 1 januari in Houten is gevestigd.

Daarna kwamen de sprekers aan het woord.

Mevrouw Ferry Leenstra gaf een uitgebreide toelichting op de Visie van de Pluimveehouderij aangaande de verduurzamingsagenda in haar presentatie “Pluimveesector Circulair, Koers voor een vitale pluimveesector. Zij gaf een toelichting op de speerpunten voor de sector voor de komende 10 jaar ten aanzien van verduurzaming. Zij begon met aan te geven wat de legpluimveehouderij het afgelopen decennium allemaal al bereikt had, geen snavelbehandelingen meer, legbatterij uit gefaseerd, aanwending van mest voor energie etc. We hebben als sector al veel bereikt, maar nu verder, waar zitten nog mogelijkheden? Dan komend de onderwerpen als haantjes problematiek, voer nog verder circulair, aanwending pluimveemest als hoogwaardige meststof, wat kan er met diermeel en insecten en zo voorts.

De tweede spreker was de heer Jeroen van den Hurk van de Rabobank, die inviel voor de zieke spreker. Zijn inleiding had als titel Toekomst van de legpluimveehouderij, Welk eitje gaan we tikken?Hij nam de aanwezigen mee in de Varkenspest crisis in China en de gevolgen daarvan de wereld eiwit voorziening/markt. Daarna ging hij over naar de recente marktontwikkelingen, waaronder de stijging van de consumptie van eieren, maar ook de terug lopende export naar Duitsland om vervolgens af te sluiten met de kansen en bedreigingen voor de legpluimveehouderij.

Met een goed gevulde zaal en een geanimeerde discussie, kijkt Anevei terug op een geslaagde middag.

 
 

Inloggen op de ledenportal