Pluimveeweb: Rutte III vergroent en versterkt marktmacht boeren

11-10-2017

Het nieuwe kabinet zet een klimaatstip op de horizon. De landbouw moet hieraan bijdragen, maar krijgt wel een sterkere positie in de keten.

Dat laat het dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord zien.  Met een nationaal Klimaat- en Energieakkoord verbindt de regering zich om in 2030 de helft minder CO2-uitstoot te hebben. Voor de landbouw betekent dat dat er 3,5 Mton CO2 minder moet worden geproduceerd. Het kabinet wil die doelstelling bereiken door technische maatregelen als het verminderen van de methaanuitstoot uit mestopslag. Vermindering van het aantal dieren is niet aan de orde, ook omdat dat het problem slechts over de grenzen brengt.

Markt
Daarnaast neemt het kabinet Rutte-III stappen om de marktpositie van boeren te verbeteren en de ongelijke verhoudingen in de keten tegen te gaan. De Mededingingswet wordt zo aangepast dat boeren mogen samenwerkenDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt een speciaal team om geschillen in de keten te beslechten, en de organisatie moet erop toezien dat als afnemers bovenwettelijke eisen stellen aan boeren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of dierenwelzijn, dat die boeren daarvoor hogere prijzen ontvangen. Branche- en producentenorganisaties kunnen de overheid vragen AVVs af te sluiten, om zo bijvoorbeeld onderzoek te financieren of duurzame standaarden te implementeren.

Europa
Het kabinet wil zo efficiënt mogelijk voldoen aan Europese eisen. Het streven is naar een gelijk speelveld met zo min mogelijk ‘nationale koppen’. Het kabinet gaat ook een inventarisatie maken naar de verschillen in implementatie van Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn Water, Natuur- en Habitatrichtlijn, NEC-richtlijn) in Nederland en het buitenland.

Het heeft geleerd van de fosfaatoverschrijding en het fosfaatreductieplan in de melkveehouderij; in het regeerakkoord staat: „Het niet tijdig voldoen aan EU-normen dwingt tot hard ingrijpen met soms vergaande gevolgen voor individuele bedrijven.” Het kabinet wil een nieuw drama voorkomen, daarom wil het met de sector langetermijnopgaven inventariseren en samen actieplannen opstellen. In die plannen moet versterking van kringlooplandbouw een plaats krijgen.

Daarnaast zet het kabinet in op een hervorming van het GLB na 2020. Dat moet minder gericht zijn op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en –veiligheid. Ook moet het GLB de landbouw meer crisisbestendig maken, o.a. door boeren meer ruimte voor samenwerking in de markt te bieden.

Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal