Pluimveeweb: Protocol voor bemonstering voorraad fipronil besmette mest

28-12-2017

Avined heeft overeenstemming bereikt met de NVWA over het protocol voor de kanalisatie van bemonstering van mestvoorraad. Met dit protocol is het mogelijk om meerdere mestvoorraden op hetzelfde moment te laten bemonsteren, af te sluiten en te verzegelen. Als blijkt uit de analyse van het mestmonster dat de betreffende mestvoorraad voldoet aan de gestelde normen voor Fipronil en Amitraz, dan mag de mestvoorraad worden afgezet via reguliere weg.

Klik hier om het protocol te lezen. Avined maakte dit protocol vrijdag 22 december bekend en is nog bezig de laatste practische zaken in te regelen. Dus kan het nog wel een paar dagen duren voordat Avined dit protocol daadwerkelijk kan uitvoeren.

Voor het bemonsteren van de mestvoorraden wordt er samengewerkt met een onafhankelijke monsternemende organisatie (OMO). De controleur van de OMO is gespecialiseerd in het nemen van mengmonsters van grote hoeveelheden mest. Zij zijn hiervoor geaccrediteerd, erkend door de overheid en werken op een veilige manier. Bij de uitvoering van het kanalisatie protocol neemt de controleur van de OMO onder toezicht van een NVWA inspecteur het mestmonster. Door deze werkwijze wordt het mestmonster een ambtelijk genomen monster, waarmee de NVWA de mestvoorraden kan vrijgeven.

Afsluiting en verzegelen van mestopslagen en hopen
Nadat het mestmonster is genomen door de OMO moet de bemonsterde mestvoorraad worden afgesloten en verzegeld. Op pagina 2 en 3 van het protocol is te lezen hoe containers, trailers, achterwagens, overkappingen, loodsen en mesthopen moeten worden afgesloten. De pluimveehouder is hier verantwoordelijk voor. „Lees het protocol daarom aandachtig door en zet de gehele afsluiting van de mestvoorraden klaar, voordat de OMO en NVWA inspecteur langskomen”, adviseert Avined. Zo kan de afsluiting en verzegeling snel verlopen.

Mengen van mest
Het protocol is erop gericht om schone mest af te kunnen voeren via reguliere afzet. Verontreinigde mest (mest dat niet aan de normen voor Fipronil / Amitraz voldoet) moet afgezet worden naar BMC, ANR of Rendac. Het mengen van schone mest met verontreinigde mest is echter verboden bij wet en regelgeving.

Uitstel mestverwerkingsplicht 2017 
Pluimveehouders, die momenteel geblokkeerd zijn vanwege een verontreiniging met fipronil kunnen problemen hebben om te voldoen aan hun mestverwerkingsplicht over het jaar 2017. Deze bedrijven kunnen daarvoor uitstel aanvragen en moeten zich dan voor 31 december telefonisch melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (088 042 42 42). Daarbij dienen ze hun relatienummer en de omvang van de resterende mestverwerkingsplicht in kilogrammen fosfaat over het jaar 2017 op te geven.

Bedrijven kunnen de verplichting, die zij hebben voor het verwerken van mest over het jaar 2017 voldoen in het jaar 2018. Bedrijven zullen in januari een schriftelijke bevestiging van deze uitgestelde mestverwerkingsplicht krijgen. Eind 2018 zal de NVWA en RVO.nl, in de controle op de mestverwerkingsplicht over het jaar 2018 bezien of de bedrijven aan de mestverwerkingsplicht 2017 in 2017 en in 2018 hebben voldaan.

Meldingsplicht bij overschrijding MRL in eieren
Incidenteel worden er bij bemonstering van eieren nog uitslagen gevonden boven de MRL (0,005 mg/kg). In dergelijke gevallen is een pluimveehouder verplicht om zijn afnemer en de NVWA te informeren. Dat laatste geldt ook als de overschrijding door de NVWA gevonden is. De melding bij de NVWA kan via deze link.

Monsternames NVWA in verband met vogelgriep

De NVWA blijft op verzoek monsternames uitvoeren om stallen vrij te krijgen voor eieren, dieren en/of mest. In verband met de vogelgriepsituatie zijn wel extra voorzorgsmaatregelen genomen. Uiteraard houden de monsternemers zich aan alle hygiëne protocollen. Ook is afgesproken dat er per NVWA-monsternemer maximaal één bedrijf per dag bezocht wordt.

Tekst:Tom Schotman & Avined

 
 

Inloggen op de ledenportal