Boerderij: RIVM: blootstelling aan fipronil in stallen laag

09-01-2018

Medewerkers in kippenstallen die met fipronil zijn behandeld, hebben een lage blootstelling aan die stof gehad.

Dit concludeert het RIVM, dat hier onderzoek naar deed in opdracht van het ministerie van SZW. Die lage blootstelling aan fipronil blijkt zowel tijdens normale werkzaamheden, zoals eieren rapen, als tijdens intensieve werkzaamheden in de vrije-uitloopstallen. In een stal met kooihuisvesting kan bij intensieve werkzaamheden – gedurende 4 uur huidcontact met materialen in de stal – de norm worden overschreden. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit vaak is gebeurd, aldus het RIVM.

RIVM onderzocht fipronilniveaus in en rond 12 stallen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bepaalde in en rond 12 pluimveestallen concentraties fipronil in veeg-, stof-en mestmonsters. Op basis daarvan is de blootstelling aan fipronil geschat van mensen die werken in en rondom met fipronil behandelde stallen.

Inademing van fipronil via stof draagt niet veel bij aan de blootstelling

Blootstelling aan fipronil vindt voornamelijk plaats doordat werknemers via de huid in contact kunnen komen met materialen in de stal en in mindere mate met kippenmest. Inademing van fipronil via stof draagt niet veel bij aan de blootstelling.

In alle stallen zijn sporen van fipronil gevonden, ook in de controlestal en in de ene stal die al was schoongemaakt voordat werd gemeten

Van de 12 onderzochte stallen waren er 11 met fipronil behandeld door Chickfriend. De onbehandelde stal diende als controle. Eén behandelde stal had kooihuisvesting, de andere waren scharrelstallen of vrije-uitloopstallen.

In alle stallen zijn sporen van fipronil gevonden, ook in de controlestal en in de ene stal die al was schoongemaakt voordat werd gemeten. Hoe het mogelijk is dat in de controlestal sporen van fipronil zijn aangetroffen, is niet onderzocht.

Besmette eieren eten
In dit onderzoek is het eten van besmette eieren niet meegenomen, evenmin als de blootstelling door contact met de kippen zelf.

 
 

Inloggen op de ledenportal