Pluimveeweb: LTO/NOP & NVP: Meld voorraad fipronil vervuilde mest

16-01-2018

LTO/NOP en NVP vragen pluimveehouders de voorraad fipronil vervuilde pluimveemest te melden bij het fipronil meldpunt Gelderse Vallei, ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld.

„Als u nog vervuilde mest (met fipronil en/of amitraz) op uw bedrijf heeft liggen, vult u danhet opgaveformulier in op www.poultryexpertisecentre.com”, vragen Eric Hubers en Hennie de Haan.

„U kunt deze opgave anoniem doen. Met uw opgave krijgen wij een duidelijker beeld van de totale hoeveelheid vervuilde mest die nog op de bedrijven ligt en kunnen wij de urgentie nog beter aangeven richting de overheid. Geeft u s.v.p. alle vervuilde mest op, ook als deze al (voor een deel) is aangemeld bij BMC”, zeggen Hubers en De Haan.

„Het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei, ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre te  Barneveld, verzamelt de  informatie. Met uw informatie wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan en het dient geen ander doel dan deze inventarisatie.”

Grote hoeveelheid

Door de behandeling met fipronil is een grote hoeveelheid vervuilde mest op de gedupeerde bedrijven ontstaan. Deze mest kan in feite alleen verwerkt worden bij de biomassacentrale in Moerdijk. Deze biomassacentrale (BMC) kan 1.000 ton van deze mest per week verwerken, ervan uitgaande dat de mest een voldoende calorische waarde heeft, waardoor verbranding überhaupt mogelijk is.

Om pluimveehouders te helpen bij knelpuntsituaties heeft ARN in Weurt eind 2017 éénmalig  2.500 ton (te natte) fipronilmest verbrand. Het bedrijf heeft  geen capaciteit meer om mest te verbranden en heeft dat uit sympathie voor de getroffen boeren onder kostprijs gedaan. Rendac is technisch niet ingericht op de verbranding van mest, indien noodzakelijk zou een deel daar mogelijk toch verwerkt kunnen worden, maar tegen hoge  kosten voor pluimveehouders.

BMC 4 weken dicht

De sector heeft de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met de overheid over  alternatieve oplossingen, zoals een tijdelijke tussenopslag. Helaas hebben deze gesprekken tot op heden niet geleid tot een oplossing.

Omdat BMC dit voorjaar 4 weken dicht gaat voor groot onderhoud, bepaalde mest te nat is om te verbranden en mest die (te) lang blijft liggen een lagere calorische waarde krijgt (waardoor verbranden slechter of niet meer gaat) vraagt de sector de overheid mee te werken aan andere oplossingen zoals bijvoorbeeld het homogeniseren van vervuilde met schone mest op het pluimveebedrijf. Het is hierbij van groot belang inzicht te krijgen in de hoeveelheid nog aanwezige vervuilde mest.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal