Pluimveeweb: NVWA en RVO mogen dieraantallen niet delen met gemeenten

05-11-2018

Met het oog op de privacy mogen de NVWA en RVO geen bedrijfsgegevens van veehouders delen met gemeenten. Gemeenten hebben zo geen zicht of het aantal dieren op een locatie overeenstemt met het toegestane aantal conform de Wabo en Wet Milieubeheer.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en/of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mogen gemeenten niet informeren over het aantal dieren dat op een veebedrijf vertoeven en ook niet of en zo ja hoeveel nieuwe dieren op veebedrijven in hun gemeente worden aan- en/of afgevoerd. Een gemeente kan via deze weg niet controleren of het daadwerkelijk aantal dieren op een veebedrijf in overeenstemming is met het maximaal aantal toegestane dieren volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de de Wet Milieubeheer. Dit antwoordt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op vragen naar aanleiding van een Brabantse veehouder waar 1.700 ‘illegale’ geiten werden ontdekt.

Bescherming persoonsgegevens
De minister onderstreept dat ook haar ministerie, bij het verstrekken van informatie aan derden, zich dient te houden aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Volgens Schouten moeten de gegevens over aantallen aan- dan wel afgevoerde dieren als persoonsgegevens worden aangemerkt. In dit kader ziet ze ook geen mogelijkheden om met een systeem te komen die zorgt voor een overdracht en een koppeling van gegevens van alle diertransporten vanuit de NVWA en RVO systemen naar de gemeenten. Ze onderstreept nogmaals dat ze een dergelijke koppeling, met het oog op de privacywetgeving, niet wenselijk te vinden. Overigens is bij grote veebedrijven de provincie de instantie die op de naleving van de Wabo en Wet Milieubeheer toeziet. RVO en de NVWA hebben geen bevoegdheid te controleren op de naleving hiervan.

Geen hinder
Minister Schouten vindt niet dat de handhavende functie van de gemeente ernstig wordt gehinderd door het feit dat zij niet op de hoogte wordt gesteld van nieuwe dieren in haar gemeente. Het delen van de NVWA en RVO gegevens met gemeenten en het koppelen van deze gegevens aan de omgevingsvergunningen leidt volgens de minister niet tot een verbetering van de huidige controle en handhaving op de omgevingsvergunning.

Tekst:Guus Queisen

 
 

Inloggen op de ledenportal