Boerderij: Helft vindt dat productiedier beste af is in Nederland

14-02-2019

Ondervraagden geven een rapportcijfers 6,1 voor de wijze waarop landbouwhuisdieren worden behandeld.

Bijna de helft van de Nederlanders (47%) vindt dat productiedieren het in Nederland beter hebben dan in andere Europese landen. Dat blijkt uit ‘de Staat van het Dier’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Het adviesraad van het ministerie van Landbouw heeft ter ere van het 25-jarig bestaan een publieksonderzoek laten doen onder 2.010 Nederlanders naar hun mening over dieren.

Ondervraagden geven rapportcijfers 6,1 voor de wijze waarop productiedieren worden behandeld. Dat is iets beter dan proefdieren (5,7), maar minder goed dan voor natuurdieren (6,8). Met hobbydieren wordt volgens de ondervraagden het beste mee omgegaan, zij krijgen een 7,3.

Inzet voor dierenwelzijn
De ondervraagden zijn niet allemaal overtuigd van de inzet voor het dierenwelzijn van houders van vee, de overheid en organisaties die zich bezig houden met productiedieren. Een kwart vindt dat de overheid en veehouders onvoldoende doen voor dierenwelzijn. Een derde van de ondervraagden vinden dat veehouders en de overheid voldoende doen, terwijl bijna de helft van de ondervraagden (47%) vindt dat organisaties die zich met productiedieren bezig houden echt hun best doen om het welzijn te verbeteren.

Kritisch over grootschalige veehouderij
Nederlanders zijn kritisch over grootschalige veehouderij. 60% vindt dat in megastallen nooit genoeg aandacht kan worden gegeven aan het welzijn en de gezondheid van de dieren. 19% vindt van wel. 30% vindt sowieso dat de huidige vorm van veehouderij niet mogelijk is om het dierenwelzijn te waarborgen. 40% vindt het van wel.

In het onderzoek geeft een kwart van de ondervraagden aan een dier gelijkwaardig te vinden aan de mens, het overige deel vindt dat de mens boven het dier staat. Vrijwel alle Nederlanders zeggen dat dieren hen aan het hart gaat.

Slachten
48% vindt dat vlees eten een basisbehoefte is en dat dit het slachten van vee rechtvaardigt. 20% is het hier helemaal niet mee eens. 47% van de ondervraagden vindt niet dat oudere productiedieren gedood mogen worden als het economisch niet meer nuttig is. 20% is het hier wel mee eens.

Natuurlijk gedrag
De helft van de ondervraagden vind het niet aanvaardbaar dat varkens, kippen en koeien onvoldoende ruimte en afleiding krijgen zolang het geen negatieve gevolgen voor de lichamelijke gezondheid geeft. 20% heeft hier geen moeite mee. Bijna de helft, 45% vindt dat productiedieren niet gehouden moeten worden als ze niet de mogelijkheid kunnen krijgen om hun natuurlijke gedrag uit te voeren.

Beter Leven-keurmerk
81% van de Nederlanders zegt bij het kopen van vlees te letten op het Beter Leven-keurmerk. 16% zegt er echt niet op te letten, terwijl 56% zegt altijd of regelmatig vlees met Beter Leven-keurmerk te kopen. Een kwart koopt soms vlees met dit keurmerk, 3% doet dit nooit.

Polarisatie
Over het algemeen vinden Nederlanders dat er meer aandacht is voor dieren dan 25 jaar geleden en dat dieren beter worden beschermd door wetten en regels. Onderzoekers concluderen wel dat er een grote groep mensen is die genuanceerder over dieren denkt dan het gepolariseerde beeld dat in (sociale) media wordt geschetst. De meningen tussen stedelingen en plattelanders en tussen mannen en vrouwen verschilden nauwelijks.

 
 

Inloggen op de ledenportal