Pluimveeweb: LNV: Alles gericht op voorkomen overschrijding fosfaatplafonds

24-10-2019
lles is erop gericht om overschrijding van de fosfaatplafonds te voorkomen. Bovendien ligt de fosfaat- en stikstofproductie van de pluimvee- en varkenshouderij op dit moment onder de voor die sector geldende plafonds. Dat betekent dat een generieke korting op fosfaat- of dierrechten niet aan de orde is. Dat laat het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) in een schriftelijke reactie weten.

LNV reageert op het nieuws dat minister Schouten van Landbouw van plan is bij zowel een dreigende als een concrete overschrijding van het fosfaatplafond het aantal productierechten in de betreffende sector in te krimpen.

Er is een zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn opgesteld ten behoeve van de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater. De Europese Commissie heeft bij het actieprogramma de voorwaarde gesteld dat een overschrijding van de fosfaat- en stikstofplafonds voorkomen moet worden. Deze voorwaarde heeft de Commissie vervolgens ook vastgelegd in de derogatiebeschikking.

Hiervoor is in het zesde actieprogramma aangekondigd dat de fosfaat- en stikstofplafonds in de Meststoffenwet zullen worden vastgelegd. De inwerkingtreding van deze wetswijziging is voorzien op 1 januari 2020. De minister van LNV heeft het wetsvoorstel in het najaar van 2018 geconsulteerd en voorafgaand aan deze zomer aan de Tweede Kamer gestuurd.

Generieke korting

Handhaving van de plafonds vindt plaats via de bestaande dierrechten- en fosfaatrechtenstelsels zodat de overheid bij (dreigende) overschrijding- maatregelen kan nemen. Daarom voorziet de voorgestelde wijziging van de Meststoffenwet in de mogelijkheid om in dat geval varkens- of pluimveerechten af te kunnen romen bij overdracht.

Als deze maatregel niet afdoende blijkt en een werkelijke overschrijding plaatsvindt, is het mogelijk om als laatste redmiddel een generieke korting op te leggen. Daarbij is vastgelegd dat een korting alleen kan worden doorgevoerd als een plafond overschreden wordt, en zal niet groter zijn dan nodig is om de overschrijding ongedaan te maken.

Reguleren eigendom

De stelsels van dier- en fosfaatrechten reguleren eigendom. Het wetsvoorstel verandert hier niets aan. In het verleden is – als gevolg van afroming en uitkoop – het aantal varkens- en pluimveerechten dan ook gedaald.

 
 

Inloggen op de ledenportal