Boerderij: Kamer wil snel verbod op koloniekooien pluimvee

18-12-2020
De Tweede Kamer wil dat Nederland het gebruik van kooihuisvesting voor pluimvee zo snel mogelijk afbouwt.

PvdA-Kamerlid William Moorlag kreeg een meerderheid voor zijn motie. Hij wil dat na het verbod op de traditionele kooihuisvesting ook koloniekooihuivesting verboden wordt.

Schouten: advies Efsa afwachten

Landbouwminister Carola Schouten ontraadde de motie. Ze wil op dit moment geen nationale maatregelen nemen, maar eerst het advies van de Efsa over dierenwelzijn bij leghennen dat de Europese Commissie heeft gevraagd afwachten. Daarna zal de Commissie een reactie geven op het Europese burgerinitiatief End the Cage Age.

Feitelijk geeft de motie de minister die ruimte, omdat er gevraagd wordt om ‘zo snel mogelijk’ te handelen. In Nederland is de verrijkte kooi per 2021 verboden en zijn alleen koloniekooien nog toegestaan. Duitsland gaat dit houderijsysteem per 2025 verbieden.

Brandveilige stal harde voorwaarde voor subsidie

De Kamer besloot ook dat de subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) alleen toegekend mag worden als bedrijven het dierenwelzijn ven de brandveiligheid verbeteren. Nu is dat geen harde eis. Wel is in de voorwaarden opgenomen dat de innovaties de brandveiligheid en het dierenwelzijn niet mogen verslechteren. Daarnaast worden innovatieprojecten hoger gerangschikt als ze verbeteringen realiseren op deze punten.

Hittestress

De Tweede Kamer wil ook dat de regering een plan van aanpak gaat opstellen om hittestress bij landbouwhuisdieren aan te pakken. PVV-Kamerlid Dion Graus kreeg steun van een meerderheid van de Kamer voor dit verzoek. Schouten zei tijdens het debat dat er op dit punt al heel wat zaken geregeld zijn. “De sector zelf, LTO, heeft een hitteplan opgesteld, waarmee al de nodige dingen worden gedaan. We hebben ook afspraken gemaakt met de slachthuizen hoe zij moeten omgaan met heel hoge temperaturen. We hebben de 30 – en 35-gradenregels ingesteld”, somt Schouten op.

Kamer eist plan van aanpak

Schouten vindt dat er daarmee al het nodige is gedaan. De Kamer was het niet met haar eens en wil nu een plan van aanpak. Graus kreeg ook een meerderheid voor zijn motie waarin hij pleit voor een beter verdienmodel voor kleine gezins- en familiebedrijven en de afbouw van de bio-industrie. Ook wil de Kamer dat het kabinet met en plan van aanpak komt om de positie van werknemers in de Nederlandse slachtsector te verbeteren. Indiener Frank Futselaar (SP) vindt de huidige positie van deze veelal buitenlandse werknemers onveilig en kwetsbaar is.

Wettelijke maximale melkproductie per koe

De motie van de Partij voor de Dieren om een wettelijke maximale melkproductie per koe in te voeren, haalde geen meerderheid, maar kreeg wel steun van een groot deel van de linker zijde van de Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, 50Plus, Krol, Van Kooten-Arissen en Denk steunden de motie wel.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal