Boerderij: Unie van Pluimvee Producenten zoekt bestuursleden

07-05-2021

De voorbereidingen van de Unie van Pluimvee Producenten (UPP) zijn in volle gang. Een notariskantoor begeleidt het proces en binnenkort wordt de vereniging UPP opgericht, een notariële akte opgesteld, statuten vastgelegd en de producentenorganisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat maakte de UPP op woensdag 5 mei bekend.

De UPP is een vereniging van pluimveehouders (in oprichting) die opkomt voor goed functionerende ketens met toekomstperspectief voor pluimveehouders en behoudt van het ondernemerschap.

De UPP laat weten op zoek te zijn naar bestuursleden. Van bestuursleden wordt verwacht dat ze zich op een professionele manier inzetten voor het welslagen van de UPP. Het bestuur wordt verantwoordelijk voor het beleid en het aansturen van een kleine werkorganisatie.

Leveranciersvereniging
Medio december vorig jaar startte voormalig vleeskuikenhouder en NVP-bestuurslid Dick Schieven met een inventarisatie om te zien of er onder vleeskuikenhouders animo is om gezamenlijk een leveranciersvereniging op te zetten. Het was een reactie op de slechte marktsituatie in de vleeskuikenhouderij. De initiatiefnemer constateerde dat de verhoudingen in de keten alsmaar ongelijker werden, met slachterijen die dicht of failliet gingen, reguliere kuikens die geen markt vonden en de voorwaarden binnen concepten die werden aangetrokken.

Aanmeldingen
Nadien zijn nog verschillende oproepen gedaan om het initiatief aan te zwengelen. Volgens de oprichters toont ruim 30% van de vleeskuikenhouders serieuze interesse en heeft zich aangemeld. Van de resterende 70% ziet vrijwel ieder het belang van een producentenorganisatie en volgen zij de ontwikkelingen alvorens zich aan te melden. Van die groep heeft pakweg 10% geen belangstelling (of om principiële redenen, maar veelal omdat ze in de afbouw van het bedrijf zitten). Zo’n 15% van de vleeskuikenhouders doet geld in de pot voor de opstartfase. Ook enkele partijen in de periferie willen gaan doneren. Met die partijen worden gespreken gevoerd.

Vorming gevorderd
Inmiddels is de vorming van de UPP gevorderd. Schieven is, met Aalt den Herder, kwartiermaker van de organisatie, waarvan zij de oprichting voorbereiden. Zij verwachten dat de oprichting deze maand rondkomt. Tenzij de erkenning als producentenorganisatie (PO) door LNV/RVO onverhoopt vertraging oplevert. Dat valt niet te verwachten, want vooralsnog ondervinden ze veel steun vanuit het ministerie van Landbouw, dat het opzetten van PO’s een goede ontwikkeling vindt.

De UPP gaat fungeren als producentenorganisatie voor de deelsectoren pluimveevlees en eieren en een breed scala aan marktclusters in de pluimveehouderij. Het wordt geen belangenbehartigingsorganisatie, zeggen de kwartiermakers nadrukkelijk.

Focus
Bij aanvang zal de focus liggen op marktclusters in de pluimveevleesketen. Contacten zijn daarvoor gelegd en gesprekken worden gevoerd. De initiatiefnemers zetten in op een brede erkenning, zodat gefaseerd clusters en deelsectoren kunnen worden toegevoegd. In het beleid vormt herinrichting van relaties in de keten het speerpunt. Met de omslag van lineaire naar circulaire ketens.

In de lineaire keten is de pluimveehouder sluitstuk en grondstoffenleverancier die dictaten opgelegd krijgt door opvolgende schakels en andere stakeholders. Dictaten die ingrijpen in de bedrijfsvoering en het verdienvermogen van de pluimveehouder. In de lineaire keten is ‘groen doen en rood staan’ gewoon geworden. Dat kan beter, aldus de oprichters.

In de circulaire keten zal de UPP relaties onderhouden met alle ketenpartners, waaronder de retail. Deze herinrichting van de relaties zorgt voor een betere samenwerking, ketenoptimalisatie en een duurzaam verdienmodel voor alle partners. ‘Samen groen doen en groen staan!’, aldus de UPP.

Overtuigd van belang
Van toekomstige UPP-bestuurders (voorzitter, secretaris en penningmeester) wordt verwacht dat zij overtuigd zijn van het belang van de UPP en de circulaire keten. Dat zij beschikken over de benodigde capaciteit, tijd en energie om mee te helpen van de UPP een succes te maken. Dat zij zonder last en ruggenspraak de doelen van de UPP kunnen dienen, doordat zij de ‘handen’ (bestuurlijk) vrij hebben. Het zijn bij voorkeur actieve pluimveehouders, in deze fase minimaal twee vleeskuikenhouders.

 
 

Inloggen op de ledenportal