Boerderij: Prinsjesdag: nieuw landbouwbeleid nodig, maar hoe?

21-09-2021

‘Grote opgaven, extra inspanningen, aanvullende maatregelen.’ Met die woorden geeft demissionair landbouwminister Carola Schouten in de begroting voor 2022 aan dat er nog veel te doen staat. Tegelijk is het op veel punten ongewis hoe de opgaven, inspanningen en maatregelen vorm krijgen.

Klimaat, water en stikstof zijn de kernwoorden. Op al die terreinen is in de afgelopen jaren beleid ingezet, maar er is meer nodig, aldus de minister.

Meer draagvlak en tijd nodig
De stikstofproblematiek zal het komende jaar niet worden opgelost. Dat heeft niet alleen te maken met het ontbreken van voldoende draagvlak in het kabinet om tot een verdergaand en integraal plan te komen. Er is ook meer tijd nodig. De minister schrijft dat met de afgesproken maatregelen wel economisch perspectief wordt geboden en het mogelijk wordt de zogenoemde PAS-melders van een natuurvergunning te voorzien. Maar: ‘Om de natuur te versterken en vergunningverlening op gang te houden, is op termijn extra inzet nodig’.

Schouten schrijft ook dat het maatregelenpakket om de waterkwaliteit te verbeteren (7e actieprogramma Nitraatrichtlijn impact heeft. Daarbij wil het ministerie samen met de keten bekijken hoe die gevolgen kunnen worden opgevangen.’

€ 175 miljoen voor omschakelingsprogramma
In de begroting staat dat verduurzaming een opdracht is voor alle marktpartijen, consumenten en de overheid. De minister trekt € 175 miljoen uit voor een omschakelingsprogramma, een bedrag dat eerder dit jaar al bekend is gemaakt. Het ministerie werkt aan het opzetten van zogenoemde kritische prestatie indicatoren (KPI‘s). Die moeten duidelijk maken waar een ondernemer aan moet voldoen om bepaalde beloningen te krijgen. De KPI’s worden volgend jaar uitgerold, te beginnen in regionale pilots.

Brief van LTO
In een brief van LTO Nederland aan de Staten-Generaal worden de parlementariërs en het kabinet opgeroepen de vijf grootste opgaven op te pakken met concrete oplossingen. LTO: Voor de opstartfase met drie pilots vragen wij €1 miljoen aanvullend op de bijdragen vanuit de marktpartijen, om het verdienvermogen voor boeren en tuinders te verbeteren. Verder € 1,7 miljard per jaar voor klimaat, stikstof en waterbeleid; en aanpassing van fiscale regels op gebied van calamiteitenreserves.

LTO vraagt de regering het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer te faciliteren en daarbij het 10-puntenplan ‘Van mestbeleid naar bodembeheer’ te gebruiken, in plaats van het ‘onhaalbare en onbetaalbare’ nitraatactieprogramma. De landbouworganisatie wil dat er een uitzondering wordt gemaakt om arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie voor een periode van 9 maanden toe te laten.

 
 

Inloggen op de ledenportal