Boerderij: Rechter wil verificatieonderzoek na salmonellabesmetting

09-11-2021

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De stallen van een pluimveebedrijf zijn niet langer besmet verklaard met salmonella. De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het besluit van de minister van LNV geschorst en de minister opgedragen een verificatieonderzoek naar de besmetting uit te voeren.

 

Dat is de uitkomst van een kort geding dat de anoniem gebleven pluimveehoudster aanspande bij het CBb. De pluimveehouderij heeft twee pluimveebedrijven met (opfok)legkippen, één met drie, de andere met vier stallen. Alle in die stallen genomen monsters testten positief op Salmonella enteritidis, ook al zijn het twee aparte bedrijven die niet bij elkaar in de buurt liggen. Daardoor mocht zij met ingang van 28 september 2021 onder meer geen eieren meer vervoeren. Bovendien had zij schadeclaims ontvangen van verwerkers waarmee zij een overeenkomst had gesloten.

Kruisbesmetting

Twee dierenartsen vinden het echter zeer onwaarschijnlijk dat salmonella tegelijk in zeven stallen uitbrak. Zij denken dat de positieve uitslagen eerder het gevolg waren van een kruisbesmetting tijdens het nemen van de monsters. Die waren op dezelfde dag genomen door dezelfde monsternemer en bij hetzelfde laboratorium onderzocht.

De pluimveehoudster heeft de stallen opnieuw laten bemonsteren. Daaruit bleek dat één stal met salmonella was besmet, de andere zes niet. Dat maakt een kruisbesmetting waarschijnlijk. Die omstandigheden waren van belang voor de vraag of sprake was van het ‘uitzonderlijk geval’ dat volgens het Europese recht reden vormt voor een verificatietest.

Verificatietest

Zo’n verificatietest werd tot januari 2020 altijd uitgevoerd na een positieve uitslag voor salmonella, zowel bij legkoppels als bij vermeerderingskoppels. In januari 2020 is de werkwijze bij vermeerderingskoppels aangepast en sinds dit jaar ook voor legkoppels. De verificatietest wordt onder druk van de Europese Commissie niet meer standaard uitgevoerd.

Tijdens de zitting lichtte het ministerie van LNV toe dat Nederland werkt aan het plan ‘Salmonella-aanpak 2022’, dat zal worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Daarin worden criteria opgenomen om te bepalen wanneer sprake is van een uitzonderingsgeval en het uitvoeren van een verificatieonderzoek gerechtvaardigd is. Het ministerie had de argumentatie van de pluimveehoudster beoordeeld aan de hand van de daarvoor opgestelde conceptcriteria en geconcludeerd dat ze daar niet aan voldeed. De voorzieningenrechter ging daar niet in mee omdat de criteria nog niet definitief zijn en aan de Europese Commissie zijn voorgelegd. Bovendien achtte een deskundige van het ministerie kruisbesmetting tijdens de monstername op de locaties ook het meest waarschijnlijk, zonder andere, minder waarschijnlijke scenario’s, uit te sluiten.

Ingetrokken

De gevraagde voorziening voor de locatie waar ook na de herbemonstering in opdracht van de pluimveehouder zelf salmonella werd aangetoond, werd tijdens de zitting ingetrokken. De schorsing door de voorzieningenrechter heeft dus alleen betrekking op het andere bedrijf met de vier stallen. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het besluit van het ministerie zes weken wordt geschorst. Mocht het resultaat van het verificatieonderzoek toch positief zijn, dan kan het ministerie om opheffing vragen.

 
 

Inloggen op de ledenportal