Pluimbveeweb: 'Stop met aanleg natte natuur rondom pluimveebedrijven wegens vogelgriepdreiging'

05-04-2022
„Subsidie verstrekken voor de aanleg van plasdrasgebieden in de omgeving van pluimveebedrijven is dweilen met de kraan open. De overheid moet met het oog op de kosten van de vogelgriepuitbraken en schade voor pluimveehouders kritischer kijken naar deze regelingen”, vindt secretaris Aalt den Herder van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

„De subsidieregelingen moeten rekening gaan houden met de verhoging van het risico op vogelgriep door wilde watervogels. Geen plasdras meer in de omgeving van pluimveebedrijven dus. De combinatie van stilstaand water en grasland, de manier waarop plasdras eruit ziet, is de ideale rust- en fourageerplek voor risicovolle watervogelsoorten. Ik wil wel eens weten hoeveel plasdras er de afgelopen jaren bij is gekomen in Nederland. Op een kleine postzegel als Nederland moeten we niet altijd maar natuur willen blijven doorontwikkelen en vooral niet als je nu ziet dat vogelgriep de sector in zijn greep houdt. De schade hierdoor loopt alsmaar op. En de kosten liggen grotendeels bij de pluimveehouders. Ik heb daar moeite mee.”

Subsidies voor plasdras

Grondeigenaren kunnen subsidie voor de aanleg van plasdras krijgen. Zo kan gebruik worden gemaakt van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). De provincie bepaalt in het Natuurbeheerplan in welke gebieden deze subsidies versterkt worden. Of provincies de SKNL of eigen regelingen gebruiken, bepalen ze dus zelf.

In Gelderland legt de provincie plasdrasgebieden aan in de Hattemerpoort tussen Hattem en Wapenveld en bij de Rijntakken. Meerdere plasdraspompen, bedoeld om gebieden te vernatten, werden de afgelopen jaren met subsidie aangelegd.

In Brabant maakt de aanleg van een plasdrasgebied deel uit van de Subsidieregeling transitie veehouderij Noord-Brabant. Ook in Friesland en Overijssel zijn de afgelopen jaren met subsidie vanuit Europa en LNV plasdras-omgevingen aangelegd om de weidevogelpopulatie te laten groeien. In Friesland kunnen boeren een vergunning krijgen voor de aanleg van een inlaat om land te vernatten voor weidevogels.

Plasdras onder voorwaarden

Den Herder juicht het toe als de subsidieregeling voor plasdras onder voorwaarden wordt toegestaan. Als er een pluimveebedrijf binnen een straal van zoveel kilometer ligt, kan de subsidie niet verstrekt worden, vindt hij. Bovendien vraagt hij zich af of de plasdras-aanleg wel het beoogde effect heeft. „Het doel is om steltlopers en andere weidevogels aan te trekken, maar je ziet nu dikwijls dat er juist watervogelsoorten op plasdras af komen zoals eenden, ganzen en smienten. Realiseren veehouders, akkerbouwers en andere grondeigenaren zich dat wel? Daar mag veel meer aandacht voor zijn. Welke regelingen zijn er, wordt daar veel gebruik van gemaakt en welk effect hebben ze? Daar wil ik graag meer duidelijkheid over.”

Natuurplan Hardenberg

De Herder is zelf actief betrokken bij een project bij Hardenberg waarbij natuur wordt ontwikkeld rond de Vecht. Pluimveehouders dienden een zienswijze in waarin ze er op wezen dat de ontwikkeling van waternatuur kan zorgen voor meer (water)vogels die het vogelgriepvirus kunnen overbrengen.

Den Herder: „Er wordt voor dit gebied nu een factsheet gemaakt en een checklist voor als je overweegt natte natuur te ontwikkelen, met informatie over de risico’s voor insleep van vogelgriep. Ook maken experts een gebiedsinventarisatie met onder andere vogeltellingen. Het is zaak dat provincies, gemeenten, waterschappen en grondeigenaren zich bewust worden van wat de risico’s zijn van watervogels die het vogelgriepvirus in Nederland brengen en verspreiden door de ontwikkeling van waterrijke natuur.”

Tekst: Mascha Scharenborg

 
 

Inloggen op de ledenportal